Obecné informace

Základní údaje o škole

Název: Základní škola Štěrboholy, příspěvková organizace
Adresa: U Školy 285, 102 00, Praha 10 – Štěrboholy
Telefony: 272 655 335 – ředitelka školy
222 767 311 – zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň
222 767 312 – zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň
272 700 409 – účetní
272 702 408 - vedoucí školní jídelny
E-mail: Všichni zaměstnanci mají e-mailovou adresu příjmení bez diakritiky@zssterboholy.cz.
Identifikační údaje: IČO 70885451
IZO 102 337 527
RED IZO 600 041 352
datová schránka b7rmgr5
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 10
Základní škola – číslo účtu: 291949389/0800
Školní jídelna – číslo účtu: 19-291949389/0800
Ředitelka školy: Mgr. Eva Kollmannová
Zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Jana Kubíčková
Zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Lenka Klasnová

Zřizovatel školy

Název: Městská část Praha – Štěrboholy
Adresa: Ústřední 527/14, Praha 10 – Štěrboholy
Telefon: 608 580 583
E-mail: sterboholy@zris.mepnet.cz
IČO: 00231371
Starosta: František Ševít

Školská rada

Zřízena ke dni 1. 1. 2006
Složení Dagmar Benešová, předsedkyně ŠR (za zákonné zástupce)
Mgr. Jana Kubíčková (za pedagogické pracovníky ZŠ)
Ing. Jan Lapka (za MČ Praha - Štěrboholy)
E-mail skolskarada@zssterboholy.cz
Zápisy ze zasedání školní rok 2022/2023
11. 10. 2022
23. 5. 2023

Charakteristika školy

Jsme školou, která se nachází v klidné, okrajové části Prahy, v Městské části Praha 10 - Štěrboholy. Příspěvková organizace Základní škola Štěrboholy vykonává činnost základní školy, školní družiny a školní jídelny. Do června roku 2021 byla základní škola neúplnou školou pouze s prvním stupněm, od září 2021 se bude postupně každý rok rozšiřovat vždy o jednu třídu šestého ročníku až do roku 2024, kdy se zařadí mezi plně organizované školy. Základní škola má kapacitu pro vzdělávání 300 žáků, školní družina 120 dětí a kapacita školní jídelny je 420 strávníků.

Škola prošla od roku 2010 několika rekonstrukcemi. Ta největší a nejzásadnější proběhla v letech 2017 až 2019, kdy byla k původní budově školy přistavena nová část s osmi kmenovými učebnami, sborovnou a kabinety pro učitele, školní kuchyní, školní jídelnou, gymnastickým sálem a centrálními šatnami. V roce 2021 došlo k další rekonstrukci související s otevřením druhého stupně – vybudování sociálního zázemí pro žáky druhého stupně, nové počítačové učebny a relaxační a herní zóny. V roce 2022 došlo k rekonstrukci suterénu, kde byly vybudovány zcela nové odborné učebny - učebna fyziky a chemie, učebna výtvarné výchovy, žákovská kuchyně a dílny.

Škola má k dispozici 12 kmenových učeben, gymnastický sál, počítačovou učebnu, učebnu fyziky a chemie, učebnu výtvarné výchovy, čtyři plně vybavené žákovské kuchyňky, dílny na polytechnickou výchovu, 6 učeben pro školní družinu a přípravnou třídu, knihovnu a školní jídelnu.

K pohybovým aktivitám žáci využívají gymnastický sál, školní zahradu s terénní skluzavkou a hřiště s umělým povrchem, které je doplněno basketbalovými koši. Pro hodiny tělesné výchovy a sportovní projekty škola využívá i tělocvičnu ve sportovní hale, která sousedí přímo s naší budovou, či prostory a sportoviště v parku Hrušov.

Koncepce školy

Koncepce školy

Cíle vzdělávání

Cíle výchovného procesu

Metody a formy práce

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Naše cesta. Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Projekty

Rozhodni se sám + portfolio

V rámci PT OSV žáci vytvářejí vlastní portfolia mapující jejich práci během školního roku a směřující k rozvoji schopnosti sebepoznání a sebehodnocení.

Pomáháme

Motivujeme a vedeme naše žáky k účasti na celorepublikovém projektu Čtení pomáhá, který podporuje čtenářství a zároveň umožňuje podílet se na charitativní činnosti.

Ukaž a vyprávěj

Celoroční projekt směřující k rozvoji osobnosti žáka (PT –OSV), ke schopnostem mluvit na veřejnosti, toleranci a naslouchání. Žáci jednotlivých ročníků si připravují prezentace na individuálně zvolené téma.

Naše tělo - Our body

Čtyřikrát do roka se žáci měří a váží, zaznamenávají si údaje a sledují tak, jak se jejich tělo vyvíjí a proměňuje.

Třídíme, minimalizujeme

V rámci PT EV žáci třídí odpad do příslušných odpadkových košů v každé třídě a přispívají tak k ochraně životního prostředí. Součástí tohoto projektu je i účast v celorepublikové soutěži Recyklohraní a spousta dalších environmentálních akcí školy.

Centra

Podzimní, Vánoční a Velikonoční Centra nabízí velké množství tematicky zaměřených činností. Žáci si dle svého zájmu volí aktivitu, které se následně věnují po dobu dvou vyučovacích hodin.

Škola nanečisto

Projekt pro naše budoucí prvňáčky, který je nenásilnou formou seznamuje se školním prostředím a s některými činnostmi se školou spojenými.

Ovoce do škol, Mléko do škol

V rámci MPP se snažíme o vytvoření správných stravovacích návyků ve výživě žáků, zlepšování zdravotního stavu a prevence obezity.

Komunitní kruh

Žáci si utužují a vylepšují komunikativní dovednosti, sociální dovednosti, psychické otužování, budování pozitivního třídního klimatu, umění sebereflexe.

Štěrboholští chodí pěšky

Projekt, jehož pilotní díl byl realizován v dubnu 2019, se opírá o následující pilíře: Duben – měsíc bezpečnosti, Šetříme životní prostředí, Chůze – nejzdravější pohyb, Pohyb jde ruku v ruce s dobrou náladou, Dobrá nálada je základním kamenem ZŠ Štěrboholy.

Kudy k nám

Ze stanice metra Depo Hostivař autobusem č. 163 nebo č. 208 do zastávky Štěrboholy. Dále zde staví autobusy 224 a 228.

JÍZDNÍ ŘÁDY: autobus č. 163, 208, 224, 228.

Bezbariérový přístup

Nová budova základní školy je bezbariérová. Pro invalidy je k dispozici výtah (pouze v doprovodu zaměstnance školy) - vstup bočním vchodem, u branky č. 1 (při čelním pohledu na budovu školy VLEVO) nutno zvonit na p. školníka. Pro rodiče s kočárky - vstup brankou č. 2 (při čelním pohledu na budovu školy VPRAVO), bočním schodištěm vybaveným ližinami se dostanete k hlavnímu vchodu.