Aktuality

Pátek 25.9.

V pátek 25. 9. bude v ZŠ Štěrboholy probíhat standardní výuka dle rozvrhů hodin jednotlivých tříd. Ředitelské volno neplánujeme. Děkujeme za pochopení.

Srdíčkové dny v ŠD

I letos se školní družina zapojila do projektu Srdíčkové dny společnosti Život dětem. Přispívat do zapečetěné kasičky (výměnou za drobné předměty) můžete prostřednictvím vedoucí vychovatelky Lenky Kuchinkové.

Volby do Školské rady

Ve dnech 4. – 5. 11. 2020 se budou z důvodu konce funkčního období člena za zákonné zástupce konat volby do Školské rady. Volby proběhnou online prostřednictvím Google formuláře – Pokyny pro volbu člena rady. Volby se řídí Volebním řádem vydaným Městskou částí Praha – Štěrboholy.
Zákonní zástupci nezletilých žáků mohou podávat návrhy na kandidáta na člena školské rady, a to na e-mailovou adresu sevitova@zssterboholy.cz nejpozději do 23. 10. 2020.

Kroužky

Vážení rodiče, vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci v Praze jsme do odvolání zrušili veškeré školní akce. Současně jsme prozatím pozastavili otevření všech mimoškolních aktivit konaných v ZŠ Štěrboholy. Naším hlavním cílem je zajistit výuku v běžném provozu a pokud možno se vyvarovat uzavření školy. Děkujeme za pochopení.

Škola OnLine

Od 1. října 2020 spouští Základní škola Štěrboholy zkušební provoz přístupu zákonných zástupců do aplikace Škola OnLine. Více informací o Škole OnLine včetně postupu k zavedení registrace zákonných zástupců naleznete zde .

Online třídní schůzky

V týdnu od 21. 9. – 24. 9. proběhnou online třídní schůzky zákonných zástupců. S ohledem na rodiče, kteří mají v ZŠ Štěrboholy dvě děti v různých ročnících, proběhnou online schůzky dle následujícího rozpisu:

 • Pondělí 21. 9. v 16.30 h - I.A, II.A
 • Úterý 22. 9. v 16.30 h - III.A, III.B
 • Středa 23. 9. v 16.30 h - IV.A, IV.B
 • Čtvrtek 24. 9. v 16.30 h - V.A, V.B

Všichni zákonní zástupci obdrží od třídní učitelky přihlašovací link do aplikace Zoom/Skype. Zaregistrují se pod jménem žáka a v 16.30 h určeného dne se do aplikace přihlásí. Těšíme se na Vás.

Roušky ve škole

Dle informací z médií jsou již od čtvrtka 10. 9. ve společných prostorách škol povinné roušky. Prosíme žáky, aby od čtvrtka vstupovali do budovy školy s rouškou a u sebe měli sáček na odložení roušky (ve třídě a ve školní jídelně). Děkujeme za pochopení.

Provozní podmínky - aktualizace

Na základě nařízení Hygienické stanice hl. města Prahy došlo k aktualizaci Provozních podmínek ZŠ Štěrboholy.

Rozpis obědů - 2. školní týden

Od pondělí 7. 9. se žáci ve školní jídelně stravují podle následujícího časového rozvržení.

Rozvrh hodin

Od pondělí 7. 9. se všechny třídy učí dle platného rozvrhu hodin. V úterý 8. 9. odpadá odpolední vyučování 5. ročníku.

Organizace čtvrtého školního dne: pátek 4. 9. 2020

Vyučování:

 • I. A: čtyři vyučovací hodiny (ale dřívější oběd), tzn. do 11.20h
 • 2. – 5. ročník: čtyři vyučovací hodiny, tzn. do 11.40

Obědy - viz rozpis

Organizace třetího školního dne: čtvrtek 3. 9. 2020

Vyučování:

 • I. A: tři vyučovací hodiny, tzn. do 10.45h
 • 2. - 5. ročník: čtyři vyučovací hodiny, tzn. do 11.40h

Obědy - viz rozpis

Organizace školní družiny a školní jídelny v prvním školním týdnu

Školní družina: Provoz ranní školní družiny bude standardně od 7.00 hodin. Odpolední družina začíná ihned po skončení vyučování a končí v 17.30 hodin. Školní družinu mohou navštěvovat pouze přihlášení žáci, kteří odevzdali Zápisový lístek pro školní rok 2020/2021.

Školní jídelna: Obědy budou vydávány od 11.00h dle rozpisu obědů.

Organizace druhého školního dne: středa 2. 9. 2020

Vyučování:

 • I.A: dvě vyučovací hodiny, tzn. do 9.40h
 • 2.- 5. ročník: čtyři vyučovací hodiny, tzn. do 11.40h

Žáci si s sebou přinesou pomůcky dle pokynů třídních učitelek (obdrželi v úterý 1. 9.).

Provozní podmínky od 1. 9. 2020

Na základě manuálu MŠMT škola vydala vnitřní směrnici Provozní podmínky v Základní škole Štěrboholy od 1. 9. 2020.

První den 1. ročník - roušky

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace je nutné, aby doprovod pvňáčků měl při vstupu do budovy roušku.

Systém vstupu do budovy a vyzvedávání žáků

Systém, jak vstupovat do budovy školy a vyzvedávat žáky ze školní družiny naleznete na stránce školní družiny.

Organizace prvního školního dne: školní jídelna, školní družina

Školní jídelna: zájemci o oběd nahlásí tuto skutečnost třídní učitelce. Obědy budou vydávány od 11.00 hodin.

Školní družina: provoz ranní školní družiny bude od 7,00 do 7,40 hodin. Ranní družina je v tomto školním roce rozdělena do 2 oddělení:

 • Ranní 1 - pro žáky 1. a 2. ročníku
 • Ranní 2 - pro žáky 3. a 4. ročníku

Odpolední družina začíná ihned po skončení 1. vyučovací hodiny, tzn. v 8,45 a končí v 17,30 hodin. Do družiny přecházejí pouze přijatí žáci, kteří mají řádně vyplněný zápisový lístek.

Informace ke školní družině: 1. ročník

Do školní družiny budou ve školním roce 2020/2021 přijati všichni žáci prvního ročníku, kteří zájem o ŠD projeví odevzdáním zápisového lístku. Rodiče těchto žáků nemusí odevzdávat přihlášku do školní družiny.

Organizace prvního školního dne: 2.-5.ročník

Úterý 1. 9. 2020 - jedna vyučovací hodina (8.00 – 8.45h)

Žáci, kteří byli přijati do školní družiny (aktualita ze dne 26. 8.), odevzdají třídní učitelce:

Nedružinoví žáci odchází sami v 8.45 hodin

Organizace prvního školního dne: 1. ročník

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. 9. 2020.

Naši prvňáčci se i se svými rodiči shromáždí v 8.00 h na školním hřišti (vstup do areálu školy brankou č. 2 - z čelního pohledu vpravo), kde už na ně bude čekat paní učitelka, která je za přítomnosti paní ředitelky a zástupců MČ Praha - Štěrboholy slavnostně přivítá. Poté si paní učitelka odvede novopečené školáky do třídy a rodičům je předá cca v 9.15 h. Rodičům prvňáčků zkrátí chvíle čekání paní vychovatelka, která je mezitím poinformuje o chodu školní družiny a převezme od nich vyplněné formuláře: Moc prosíme rodiče - stáhněte si, vyplňte a přineste s sebou:

Prvňáčci si s sebou přinesou aktovky, které se jim ještě ten den zaplní spoustou školních potřeb.

Mokrá varianta (pro případ, že by se na nás sluníčko nesmálo): V případě deště proběhne slavnostní přivítání prvňáčků v 8.00 h gymnastickém sále školy. Vstup do areálu školy brankou č. 1. (z čelního pohledu vlevo) a následně bočním vchodem do budovy – bude označeno. V případě této varianty doporučujeme doprovodu dětí roušku.

Informace ke školní družině

Do školní družiny byli přijati všichni žáci 2. - 4. ročníku, kteří podali písemnou žádost. Potvrzení nástupu do ŠD bude stvrzeno odevzdáním řádně vyplněného zápisového lístku dne 1. 9. Zájemci o školní družinu z řad žáků 5. ročníku budou o volných místech informováni ve druhém školním týdnu. Ranní družina bude ve dvou odděleních:

 • Ranní 1 – pro žáky 1. a 2. ročníku
 • Ranní 2 – pro žáky 3. a 4. ročníku.

Více informací ke školní družině zde.

Informace ke školní jídelně

Ve školním roce 2020 - 2021 budou od druhého školního týdne v nabídce dvě hlavní jídla. Každý strávník bude mít vždy přihlášené menu č. 1, strávník si volí pouze menu č. 2 nebo oběd odhlašuje. Menu č. 2 je možné volit nejpozději 3 dny předem. Odhlašování oběda probíhá přes objednávkový systém na internetových stránkách www.jidelna.cz. Více informací ke školní jídelně zde.

Štěrboholské listy 2/2020

V posledním čísle Štěrboholských listů se tiskařský šotek vyřádil právě v sekci věnované základní škole, kde vynechal a částečně zpřeházel citace jednotlivých učitelů. Zde je k dispozici správná verze.

Seznam pomůcek 2020/2021

Třída I.A

Třída II.A

Třída III.A

Třída III.B

Třída IV.A

Třída IV.B

Třída V.A

Třída V.B