Školní jídelna

Podmínky stravování

Podmínky stravování stanovuje Provozní řád školní jídelny.

Vzhledem ke kapacitě školní jídelny a snaze o co možná nejplynulejší provoz se žáci stravují podle časového rozvržení.

Jídelní lístek

Jídelní lístek je k nahlédnutí www.jidelna.cz i bez přihlašovacích údajů. Jídelníček najdete také na nástěnce ve vestibulu školy a ve školní jídelně. Informace o objednávání a odhlašování jídel naleznete níže.

Informace k provozu školní jídelny

V případě zájmu o stravování, je žák povinen odevzdat třídní učitelce:

Dále je nutno:

Manuál objednávkového systému pro základní školu

Všichni strávníci, kteří jsou přihlášeni ke stravování a mají na svém stravovacím účtu peníze, jsou automaticky přihlášeni k odběru oběda. V případě nabídky dvou jídel, má strávník vždy přihlášené menu č. 1, strávník si volí pouze menu č. 2 nebo oběd odhlašuje. Menu č. 2 je možné volit nejpozději 3 pracovní dny předem. Odhlašování oběda probíhá přes objednávkový systém na internetových stránkách www.jidelna.cz. Stravu je možné odhlásit nejpozději do 7,30 hodin téhož dne. Ve výjimečných případech je možné provést odhlášku telefonicky - 272702408 nebo mailem – carova@zssterboholy.cz vždy nejpozději do 7,30 hodin. Ukončení stravování je nutné oznámit vedoucí školní jídelny písemně, nejlépe mailem.

Jak postupovat při objednávce na webu

Po odevzdání přihlášky a zaplacení 127,- Kč každý žák obdrží své přihlašovací údaje a čip. Další postup naleznete na www.jidelna.cz (veškeré potřebné informace naleznete v sekci NÁPOVĚDA).

Čip

Každý strávník před zahájením stravování obdrží stravovací čip proti úhradě 127,- Kč. Čip je majetkem strávníka, je nepřenosný, platný po celou dobu školní docházky do ZŠ Štěrboholy. Po ukončení stravování zůstává čip majetkem strávníka. Pokud žák čip ztratí nebo poškodí, je povinen danou skutečnost ihned nahlásit vedoucí školní jídelny a koupit si čip nový. Každý strávník je povinen denně nosit čip k výdeji oběda. Čip slouží k výdeji stravy. Při výdeji oběda se strávník identifikuje čipem u terminálu výdejního pultu v jídelně a tím poskytne informaci kuchařce u výdeje, zda má na příslušný den oběd objednán a jaké má zvolené menu. Zapomene-li strávník čip, nahlásí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny, která ověří identifikaci strávníka a vydá náhradní doklad pro odběr stravy.

Cena a platba

Cena za oběd:

7-10 let 32,- Kč
11-14 let 34,- Kč
15-18 let 36,- Kč

Platbu za stravné doporučujeme provádět pravidelným převodem z bankovního účtu (nastavením trvalého příkazu od srpna do května). Na všech platbách je nutné uvést jako variabilní symbol číslo žáka, do zprávy pro příjemce ev. jméno a příjmení žáka). Pokud nebude variabilní symbol správně vyplněný, nebude možné platbu identifikovat.

Stravné se platí zálohově každý měsíc vždy nejpozději do 25. dne předchozího měsíce. Vyúčtování se provádí po skončení školního roku, zpravidla do 31.7.

Záloha za obědy na měsíc:

640,- Kč I.- III. třída
680,- Kč IV. - VII. třída
720,- Kč VIII. - IX. třída

Číslo účtu pro platbu stravného: 19-291949389/0800 Variabilní symbol: číslo žáka

Zálohu na měsíc září zaplaťte již srpnu, nejpozději však do 4. září 2023.

Variabilní symbol

Všichni žáci školy budou mít variabilní symbol pro stravování zapsaný v žákovské knížce. Strávníkům, kteří již navštěvovali školní jídelnu, zůstává stejný, již přidělený variabilní symbol. V případě, že pro první platbu v srpnu nebudete vědět VS, uveďte do zprávy pro příjemce jméno dítěte a třídu (např. Eva Nováková 1.A).

Dotazy

V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ pí. Čárovou na tel: 272702408 carova@zssterboholy.cz .

Alergeny

Alergeny ve školní jídelně

Projekty

Naše škola se účastní evropského projektu OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL .