Školní družina a školní klub

Školní družina

Charakteristika

Školní družina je jednou ze součástí příspěvkové organizace Základní škola Štěrboholy. Má kapacitu 120 žáků, je rozdělena do čtyř oddělení, která jsou umístěna v původní části budovy ZŠ Štěrboholy. K pohybovým aktivitám žáci využívají, školní zahradu s herními prvky, mlhovištěm, trampolínou a terénní skluzavkou a hřiště s umělým povrchem, které je doplněno basketbalovými koši.

Provoz

Provozní doba ŠD je rozdělena do dvou časových úseků:

RANNÍ DRUŽINA od 7.00 do 7.40 hodin (žáci mohou přicházet v době od 7.00 do 7.30h)

ODPOLENÍ DRUŽINA od 11.40 do 17.30 hodin

Odchod žáků ze školní družiny se řídí údaji na zápisových lístcích pro konkrétní školní rok. Vyzvedávání žáků je omezeno v době od 14.00 do 15.00 hodin. V této době je vyzvednutí možné pouze ve výjimečných případech po předchozí domluvě s pí vychovatelkou.

Pokud žáka vyzvedává jiná osoba než zákonný zástupce, musí mít písemnou plnou moc. Jednotlivé změny v odchodu žáka ze ŠD (či jeho odhlášení) jsou možné výhradně na základě prohlášení podle předepsaného formuláře nebo plné moci

Systém vstupu do budovy a vyzvedávání žáků

ŽÁCI

Žáci vstupují do budovy pouze hlavním vchodem. Žáci přípravné třídy vstupují bočním vchodem – vstup č. 2. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob, tj. v době od 7.40 do 8.15 hodin. Dohled koná pan školník (či jiná pověřená zastupující osoba). V naléhavých případech, kdy žák přichází mimo čas 7.40 – 8.15, zvoní na kancelář ekonomky školy. V době od 7.00 do 7.30 zvoní žáci na oddělení ranní družiny a ohlásí se jménem. Vychovatelka vidí přicházejícího žáka na monitoru a na základě slovního a vizuálního kontaktu ho vpouští do budovy.

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI

Při vyzvedávání dětí ze školní družiny zvoní zákonný zástupce či jiná pověřená osoba na příslušné oddělení školní družiny a nahlásí jméno dítěte, které vyzvedává. Vychovatelka vidí zákonného zástupce, či jinou pověřenou osobu na monitoru a na základě slovního a vizuálního kontaktu vypouští žáky ze školní družiny. Žáci sami přecházejí z oddělení ŠD do centrálních šaten a bez zbytečné prodlevy opouštějí budovu školy. Zákonní zástupci, či jiné osoby čekají před budovou školy či v zádveří, kam mají volný přístup. Do ostatních prostor budovy školy nevstupují. Vstup do těchto prostor je možný pouze po předchozí domluvě s třídní učitelkou, vychovatelkou nebo ředitelkou školy. Zákonní zástupci žáků přípravné třídy zvoní na třídu nebo oddělení ŠD u bočního vchodu – vstup č. 2. Příslušným pedagogem jim je umožněn vstup do šatny, kde si převezmou své dítě a bez zbytečného odkladu opouští šatnu. Zákonným zástupcům je zakázáno bez vědomí pedagoga vstupovat do zbylých prostor budovy školy.

Kamerový systém

V budově základní školy je instalován kamerový systém pro zajištění bezpečnosti žáků v budově a pro zamezení vstupu nežádoucích osob. Je provozován v souladu s informacemi Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kamerový systém má záznamové zařízení, sledované oblasti jsou označeny informačními tabulkami. Pět kamer monitoruje prostor hlavního vchodu, zádveří, šatny žáků a chodbu před jídelnou. Kamery nejsou umístěny učebnách, v kabinetech, kancelářích a jiných místnostech.

Oddělení ŠD

1. odd. I.A + část III.A Erika Albrechtová tel. 272 701 641
2. odd. I.B, PT, část III.A Lenka Kuchinková tel. 272 655 233
3. odd. II.A + část III.A Mgr. Jana Palečková tel. 272 701 641
4. odd. II.B + část III.A Jana Kovaříková tel. 272 655 233

Úplata za zájmové vzdělávání - ŠD

Rodiče jsou povinni hradit úplatu na zájmové vzdělávání.

Úplata za zájmové vzdělávání pro školní rok 2023/2024 činí 350,- Kč měsíčně a je splatná ve dvou splátkách:

Je nutné tyto termíny dodržet. Opakované neuhrazení úplaty ve stanoveném termínu může být důvodem k ukončení docházky dítěte do školní družiny. Povinnost úhrady zaniká pouze v případě písemného odhlášení dítěte na celý kalendářní měsíc. Úplata je hrazena bezhotovostně převodem na účet školy u České spořitelny a.s. č. ú. 291949389/0800. Jako variabilní symbol se uvádí číslo dítěte (není shodné s číslem pro platbu stravného), které má každý žák zapsané v žákovské knížce. Platby úplaty za sourozence lze spojit do jedné částky.

Upozornění: Škola má dva běžné účty:

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na účetní školy paní Kateřinu Ševítovou – tel. 272700409, mail: sevitova@zssterboholy.cz

Stravování

Vzhledem ke kapacitě školní jídelny a snaze o co možná nejplynulejší provoz se jednotlivá oddělení školní družiny stravují podle časového rozvržení.

Kroužky

Školní rok 2023/2024

Školní klub

Školní klub tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ho odlišují od školního vyučování. Školní klub je určen přednostně pro žáky 2. stupně školy. Hlavním posláním ŠK je zabezpečení odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Úplata za zájmové vzdělávání - ŠK

Rodiče jsou povinni hradit úplatu na zájmové vzdělávání.

Úplata za zájmové vzdělávání ve školním klubu pro školní rok 2023/2024 činí 200,- Kč měsíčně a je splatná ve dvou splátkách:

Je nutné tyto termíny dodržet. Opakované neuhrazení úplaty ve stanoveném termínu může být důvodem k ukončení docházky dítěte do školního klubu. Povinnost úhrady zaniká pouze v případě písemného odhlášení dítěte na celý kalendářní měsíc. Úplata je hrazena bezhotovostně převodem na účet školy u České spořitelny a.s. č. ú. 291949389/0800. Jako variabilní symbol se uvádí číslo dítěte (není shodné s číslem pro platbu stravného). Platby úplaty za sourozence lze spojit do jedné částky.

Upozornění: Škola má dva běžné účty:

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na účetní školy paní Kateřinu Ševítovou – tel. 272700409, mail: sevitova@zssterboholy.cz