Koncepce školy

Koncepce školy

Cíle vzdělávání

 • poskytovat žákům kvalitní všeobecné vzdělání
 • rozvíjet osobnost každého žáka
 • respektovat zvláštnosti, osobní dispozice žáků
 • učit žáky komunikovat v mateřském jazyce, cizím jazyce a prostřednictvím moderních informačních technologií
 • pracovat s odbornou literaturou, propojovat učivo několika předmětů
 • učit žáky formulovat vlastní názory
 • věnovat se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným
 • u všech žáků podporovat zájem o studium

Cíle výchovného procesu

 • zaměřit se na etiku, slušné chování a mravní hodnoty
 • rozvíjet osobnost každého žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet a rozhodovat se (např. v návaznosti na projekt Rozhodni se sám)
 • vést žáky k ohleduplnosti a toleranci k jiným lidem

Metody a formy práce

 • klademe důraz na tvořivé myšlení, individuální přístup a diferenciaci učiva podle schopností jednotlivce
 • hra, jako samozřejmá součást vzdělávacího procesu
 • dáváme prostor diskusi a k vyjádření vlastních názorů a postojů
 • zohledňujeme žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami
 • využíváme iniciativy žáků samotných, nabízíme jim alternativní způsoby učení (projektové dny, skupinové práce, ...)
 • podporujeme tvůrčí činnost žáků


Školní vzdělávací program

1. - 5. ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola - Naše cesta (k nahlédnutí v ředitelně školy)


Rozvojové programy

Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 – Štěrboholy je příjemcem účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT určené na  program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018“.


Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 – Štěrboholy je příjemcem účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT určené na  rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“.

Projekty

 • Centra
 • Ukaž a vyprávěj
 • Rozhodni se sám + portfolio
 • Naše tělo - Our  Body
 • Praha
 • Pomáháme
 • Třídíme, minimalizujeme
 • Škola nanečisto
 • Ovoce do škol