V.B 1 2 3 4 5 6 7 8
Po ČJ M AJ ČJ Př.
Út ČJ M Vl. TV TV * Inf. * Inf.
St ČJ M AJ Př. ČJ
Čt ČJ M Vl. VV VV
ČJ M AJ HV