V.A 1 2 3 4 5 6 7 8
Po M ČJ AJ Př. ČJ
Út ČJ M Vl. TV TV * Inf. * Inf.
St ČJ M AJ ČJ
Čt M ČJ Vl. VV VV
ČJ AJ M Př. HV