III.B 1 2 3 4 5 6 7 8
Po ČJ M TV-plav. TV-plav. ČJ
Út ČJ M Prv. ČJ AJ
St ČJ M ČJ AJ VV
Čt ČJ M Prv. AJ
ČJ M Prv. HV