Vzdělávací program

 • Naší snahou je vytvořit takového prostředí, ve kterém budou děti prožívat pohodu - citovou, fyzickou i sociální. Celý výchovně vzdělávací program orientujeme tak, aby se děti učily prožívat a chápat svět kolem sebe, měly chuť poznávat, tvořit a přemýšlet.
 • Naše mateřská škola má vypracovaný vlastní vzdělávací program s názvem „Úsměv“, který je vytvořený na základě Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Rodiče jsou pravidelně seznamováni s měsíčními plány rozpracovanými do týdenních tématických celků. Jako metodika nám slouží Osobnostně orientovaný model E. Opravilové „Jaro, léto, podzim, zima“ a další metodické materiály např. „Barevné kamínky“ a „Objevujeme svět pro život“ G. a M. Přikrylových.
 • U mladších dětí se zaměřujeme především na úspěšnou adaptaci dětí a rozvoj sociálních vztahů. U starších dětí se zaměřujeme na kompetence, které by děti měly mít před vstupem do ZŠ.které by děti měly mít před vstupem do ZŠ.


Co považujeme za nejdůležitější

 • Rozvíjení osobnosti dítěte jeho schopností s akcentem na individuální přístup
 • Vytvářet pohodové a podnětné prostředí s dobrou náladou
 • Ctít a ochraňovat práva dítěte
 • Preferovat prožitkové učení 


Naše speciální zaměření

 • Estetická tvořivost
 • Neformální spolupráce s rodinou
 • Přirozený a plynulý přechod do základní školy
 • Naší snahou je pracovat tak, aby děti měly ve tváři co nejčastěji ÚSMĚV  V rámci programu školy nabízíme

 • adaptační program a umožnění vstupu rodinných příslušníků do prostor školy s možností zapojení do všech činností
 • ukázky výchovné a vzdělávací práce (vánoční besídka, besídka ke Dni matek, výtvarné práce, sešit pracovních listů)
 • společné akce s rodiči (Tvořivé odpolední dílničky pro děti a jejich rodiče,  Den pro mého tatínka, Den pro moji maminku, Rozloučení s předškolními dětmi)
 • flexibilní režim dne, který umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby
 • důraz na samostatnost, vedení ke spolupráci a toleranci, ne soupeřivost
 • přirozený a plynulý přechod předškolních dětí do základní školy
 • důraz na tělesnou výchovu – každodenní tělovýchovné půlhodinky s náčiním, hudbou, RHB molitanovou sestavou, žíněnkami, lavičkami apod.,  výjezdy na školu v přírodě, sportovní olympiády, Koloběžkiády
 • hry a výukové programy na dětském PC IBM v předškolním oddělení
 • využívání dataprojektoru k vzdělávací práci s dětmi
 • další aktivity a programy školy: výlety, exkurze, divadelní představení, karneval, mikulášská a vánoční nadílka, Bramboriáda, Rej strašidýlek, pečení a vaření s dětmi a další akce, se kterými jsou rodiče seznamováni prostřednictvím informativních nástěnek