Organizace mateřské školy

Vedení školy

Ředitelka školy: Mgr. Eva Kollmannová
Zástupkyně ředitelky pro MŠ: Bc. Lucie Hermachová, Dis.

Třídy

Rozdělení dětí do tříd dle věku je nezávazné, dle možností MŠ.

Berušky

věk dětí: 2 - 3 roky
provoz: 7.00 - 16.30 h
učitelky: Vladěna Křivánková
Veronika Škopková
telefon: 222 767 325
mobil: 608 981 232
email: berusky@zssterboholy.cz

Myšky

věk dětí: 3 - 4 roky
provoz: 7.00 - 17.00 h
učitelky: Barbora Krchňavá
Bc. Petra Malíková
telefon: 222 767 326
mobil: 608 739 995
email: mysky@zssterboholy.cz

Žabičky

věk dětí: 4 - 5 let
provoz: 7.00 - 16.30 h
učitelky: Bc. Lucie Hermachová, DiS.
Hana Šálková
telefon: 222 765 823
mobil: 608 157 389
email: zabicky@zssterboholy.cz

Veverky

věk dětí: 5 - 6 let
provoz: 7.00 - 17.00 h
učitelky: Barbora Kadeřávková
Zuzana Tesařová
telefon: 222 765 831
mobil: 608 038 345
email: veverky@zssterboholy.cz

Provozní zaměstnanci

Účetní: Kateřina Ševítová
Vedoucí školní jídelny: Simona Čárová

Kontakty

Telefony

ředitelka školy 272 655 335
zástupkyně ředitelky pro MŠ 222 765 821, 608 539 807
účetní 272 700 409
vedoucí školní jídelny 272 702 408
Berušky 222 767 325, 608 981 232
Myšky 222 767 326, 608 739 995
Žabičky 222 765 823, 608 157 388
Veverky 222 765 831, 608 038 345

Emailové adresy

Vedení školy, účetní a vedoucí ŠJ mají mailové adresy ve tvaru příjmení bez diakritiky@zssterboholy.cz.

Třídy MŠ mají emailové adresy ve tvaru: název třídy bez diakritiky@zssterboholy.cz.

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 činí 550,- Kč měsíčně. Dle § 123 odst. (2) zákona č. 561/1994 Sb. se vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Úplata za školní rok 2019/2020 je splatná ve dvou splátkách:

Tyto termíny je nutné dodržet. Opakované neuhrazení úplaty za předškolní vzdělávání ve stanoveném termínu může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy. Úplata je hrazena bezhotovostně převodem na účet školy u České spořitelny a.s. č. ú. 291949389/0800. Jako variabilní symbol se uvádí číslo dítěte, které bude rodičům sděleno na začátku školního roku. Platby za sourozence (v ZŠ i v MŠ) lze spojit do jedné částky.

Upozornění: Škola má dva běžné účty:

291949389/0800 pro úhrady úplat MŠ a ŠD
19-291949389/0800 pro úhrady stravného

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na účetní školy paní Kateřinu Ševítovou – tel. 605506905, mail: sevitova@zssterboholy.cz

Finanční příspěvek na akce mateřské školy a nákup výtvarných potřeb

Ve školním roce 2019/2020 byla výše příspěvku pro dítě v mateřské škole stanovena na 1000 Kč. Tato částka je určena na úhradu vzdělávacích a kulturních programů, kterých se děti účastní v průběhu školního roku v rámci předškolního vzdělávání, na nákup výtvarných potřeb pro práci v MŠ a na nákup školních triček a dárků pro budoucí školáky. Částku 1000 Kč zákonní zástupci dítěte uhradí na účet školy č. 291949389/0800 s variabilním symbolem 2019, do textu uvedou jméno a příjmení dítěte.

Denní režim

Při realizaci naší vzdělávací koncepce je velmi důležité správné časové členění činnosti dětí. Náš režim je pružný, umožňuje reagovat na neplánované situace, vyhovět potřebám dětí.

7.00 - 8.00

scházení dětí, hry podle zájmu dětí, individuální a skupinové
činnosti, ranní kruh

8.30 - 9.00

tělovýchovné ranní cvičení, pohybové hry

9.00 - 9.30

svačina

9.30 - 10.15 (u mladších dětí do 10.00)

vzdělávací nabídka - programově řízené činnosti na dané téma (frontální, skupinové i individuální),rozvoj rozumových dovedností, výtvarné a pracovní dovednosti, jazykové a tělovýchovné chvilky, celkový rozvoj prostorové orientace, paměti a logického myšlení, rozvoj tvořivosti, matematických představ a řečových dovedností, sociální a kontaktní hry, uvolňovací cviky pro správné držení tužky a práce s grafickými listy, hodnotící kruh

10.15 - 11.30

pobyt dětí venku - zahrada nebo vycházka

11.30 - 12.15

oběd

12.15 - 14.15

Třída Berušek a Myšek - odpočinek a spánek na lůžku Třída Žabiček a Veverek - krátká relaxace, poslech pohádek, hudby, klidné činnosti (didaktické, společenské, námětové hry, tvořivé činnosti apod.)

14.15 - 14.45

svačina

14.45 - 17.00

odpolední zájmové činnosti ve třídě, pobyt na zahradě

Omlouvání dětí

Omlouvání nepřítomných dětí je možné provádět dvěma způsoby - mailem nebo telefonicky.