Školní jídelna

Platba za oběd

Děti 3-6let platba celodenní 38,- Kč celodenní stravování (přesnídávka, oběd, svačina)
platba polodenní 29,- Kč polodenní stravování (přesnídávka, oběd)
Děti 7 let platba celodenní 40,- Kč celodenní stravování (přesnídávka, oběd, svačina)
platba polodenní 31,- Kč polodenní stravování (přesnídávka, oběd)

Stravné se hradí zálohově ve výši 750,- Kč měsíčně, vyúčtování dle skutečnosti se provádí v měsíci červenci.

Informace ke stravnému

Záloha na stravné pro děti v MŠ činí ve školním roce 2019/20 750,- Kč měsíčně.

Stravné se hradí bankovním převodem na účet u ČSP č. 19-291949389/0800 vždy do 25. dne předchozího měsíce (1. platba se platí již v srpnu, trvalý příkaz srpen-květen), a to pod příslušným variabilním symbolem. Mimořádně je možné provést úhradu stravného v hotovosti u vedoucí ŠJ. Jako variabilní symbol uveďte číslo dítěte, které obdržíte na začátku školního roku. Dětem, které již navštěvovaly MŠ, zůstává stejný, již přidělený variabilní symbol. V případě, že pro první platbu v srpnu nebude vědět VS, uveďte do zprávy pro příjemce jméno dítěte a třídu (např. Dáša Nováková Berušky).

Vyúčtování se provádí na konci školní roku, zpravidla do 31.7., event. přeplatky se vrací zákonným zástupcům bezhotovostně na bankovní účty uvedené na přihlášce ke stavování. Pokud zákonný zástupce tento údaj nevyplní, je povinen si o vrácení přeplatku písemně požádat (e-mailem) nebo si jej po předchozí domluvě vyzvednout v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

Upozornění: Škola má dva běžné účty: pro úhrady úplat MŠ a ŠD účet 291949389/0800, pro úhrady stravného účet 19-291949389/0800

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na vedoucí školní jídelny Simonu Čárovou tel. 272 702 408, mail: carova@zssterboholy.cz

odhlašování dětí

Odhlašování dětí probíhá nejpozději do 7.00 hodin mailem na jednotlivé třídy nebo do 7.30 hodin telefonicky téhož dne u paní učitelek v MŠ.

Odchod dětí po obědě nahlásit nejpozději do 7.30 hodin téhož dne u paní učitelek v MŠ.

alergeny

Alergeny v jídelně MŠ